Nawigacja

Ogłoszenia Dokumenty do pobrania

Rekrutacja 2017/2018

Ogłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I- szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2017/2018.

 

 

Podstawa prawna:  

  • Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60),
  • Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.59)

http://czerwionka-leszczyny.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-funkcjonujacych-przy-szkolach-podstawowych-klas-i-szych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny-na-rok-szkolny-2017-2018)

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I-szych publicznych szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 określa Uchwała Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 stycznia 2017r.

Uchwała Nr XXXI/352/17

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia  27 stycznia 2017r.

w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2017/2018.

 

II. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.

1)     Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych

Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:

„1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

 

Uchwała Nr XXXIII/370/17

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia  24 lutego 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć