Nawigacja

Ogłoszenia Dokumenty do pobrania

Rekrutacja 2016/2017

Ogłoszenia

 

05 luty 2016r.

Rekrutacja do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I- szych szkół podstawowych oraz klas I- szych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2016/2017.

Podstawa prawna:  

 • Art. 1 pkt.11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)
 • §14 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

I. Harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

 • Mając na uwadze terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, określone w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia MEN, ustalono Uchwałą nr XVII/214/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016 r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności dla roku szkolnego 2016/2017.
 • Zgodnie z §14 ust.3 ww.  rozporządzenia MEN harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności ustala  kurator oświaty.

 

 

Uchwała Nr XVII/214/16

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla roku szkolnego 2016/2017.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności tj.:

1)     Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 III - 31 III

26 IV - 30 IV

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

6 IV

5 V

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 IV

23 V

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20 IV - 22 IV

27 V - 31 V

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 IV

2 VI

2)     Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

      15 VI - 30 VI

14 VII - 15 VII

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

1 VII - 4 VII

20 VII - 22VII

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

6 VII

10 VIII

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

11 VII -12 VII

 

 11 VIII - 12 VIII

 

 

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 VII

31 VIII

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

 

II. Kryteria naboru

1)      Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych

 • Zgodnie z zapisami Art. 20c ust. 4-6 ustawy o systemie oświaty w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr V/60/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący ww. Uchwałą określił także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 • Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

 

Uchwała Nr V/60/15

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia  30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzenia kryteriów:

Lp.

Kryterium:

Liczba punktów:

Rodzaj dokumentu:

1.

Rodzice dziecka oboje pracujący lub uczący się
w trybie dziennym 

6

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

2.

Rodzeństwo dziecka, które kontynuować  będzie edukację przedszkolną
w danym przedszkolu 

5

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

3.

Jeden  z rodziców pracujący lub uczący się trybie dziennym

4

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

4.

Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5,5 godziny:

 

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

do 1 godziny włącznie

1

powyżej  1 godziny do 2 godzin włącznie

2

powyżej 2 godzin

3

5.

Posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w przedszkolu lub opinii Ośrodka Pomocy Społecznej o potrzebie edukacji przedszkolnej

2

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

6.01.2015

Wcześniejsze korzystanie        z innej formy wychowania przedszkolnego /np. klub malucha, przedszkole lub żłobek/

1

Oświadczenie rodzica/ rodziców /opiekuna prawnego/opiekunów prawnych

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

03 luty 2016r.

Dyrekcja Przedszkola informuje rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola, że do dnia 19 lutego 2016r. są zobowiązani złożyć deklarację o chęci dalszej edukacji w naszym przedszkolu. Deklaracja dotyczy roku szkolnego 2016/2017. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7.00 do 15.00.

Rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola nastąpi od 01 marca 2016r. do 31 marca 2016r.

Wszystkie informacje w sprawie nowych zasad rekrutacji będą umieszczane na naszej stronie internetowej: www.przedszkoletuwima.edupage.org                                                                                                                 w zakładce: Rekrutacja 2016/2017.

Tam również będą dostępne wzory dokumentów.

Obecnie wzór deklaracji dla dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz załącznik "B" - do Deklaracji będą wydawane przez wychowawczynie poszczególnych grup.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć