Nawigacja

Krajowy Certyfikat "PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE" Program "Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak" Zespół do Promocji Zdrowia Raport Promocja Zdrowia Działania związane z promocją zdrowia

Promocja Zdrowia

Program "Zdrowy i Bezpieczny Przedszkolak"

Program własny z zakresu Promocji zdrowia, dla dzieci 3-6 letnich

 realizowany w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima

w Czerwionce-Leszczynach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

 

„ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowany

przez Izabelę Piksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwionka-Leszczyny 2017r.

 

 

 

 

WSTĘP

 

Promocja zdrowia jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata. Przez wiele lat człowiek nie zwracał uwagi na to by dbać o zdrowie, na to co je, jak żyje.

Zadaniem osób dorosłych, nauczycieli, rodziców jest wpajanie dzieciom zasad mówiących    o konieczności dbania o swoje zdrowie. By tak się stało, dzieci muszą poznać i zrozumieć zasady, jakimi powinny się kierować, aby być promotorami zdrowia w swoim otoczeniu. Proces poznawania powinien rozpocząć się już w przedszkolu, dlatego gdyż w tym wieku dziecko wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym środowiskiem. Nawiązuje żywy     i silny kontakt.

Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne zarówno dzieci jak i nauczycieli, pracowników oraz rodziców. Myślę, że przedszkole, w którym pracuje jest takim przedszkolem.

Przedszkole mieści się na osiedlu z dala od zgiełku ulic, posiada duże przestrzenne sale. Jesteśmy przedszkolem 6-cio oddziałowym z dwoma oddziałami integracyjnymi.

Analiza ankiet, które miały pomóc zdiagnozować potrzeby i oczekiwania uczestników projektu „Zdrowe Przedszkole” pozwoliła stwierdzić, iż w przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, dobre relacje międzyludzkie. Przedszkole jest wyposażone w pomoce do ćwiczeń fizycznych, sale gimnastyczną. Zarówno kadra pedagogiczna jak i personel administracyjno obsługowy stara się, aby wprowadzać podstawowe elementy ochrony zdrowia i kształtować w dziecku postawę prozdrowotną.

Nasze przedszkole stara się promować zdrowie uczyć dzieci kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Pragniemy podejmować działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy ze szczególnym naciskiem na zdrowe żywienie, bezpieczne otoczenie, aktywność fizyczną oraz bezpieczeństwo. Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, więc pozwoli nam to na zrealizowanie naszych zamierzeń. Pragniemy stać się przedszkolem promującym zdrowie.

.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

 

Założeniem programu „Przedszkole promujące zdrowie” jest wykształcenie                  w dzieciach właściwego stosunku do zdrowia, stopniowemu zrozumieniu stanowiska i roli człowieka w tym procesie oraz uświadomieniu zagrożeń z powodu negatywnych oddziaływań człowieka. Realizacja programu pomoże zrozumieć dzieciom jak dużą rolę odgrywa zdrowy tryb życia. Wzbogaci ich wiedzę, rozbudzi zainteresowania i pomoże wychować ich na ludzi, którym promocja zdrowia nie będzie obca. Program ten ma na celu ukazać dzieciom zależność między środowiskiem, którym żyjemy a zdrowiem i samopoczuciem dzieci. Ma przyczynić się do kształtowania prawidłowych postaw wobec otaczającego świata. Aby to się udało pomocni będą rodzice. Włączenie rodziców do realizacji programu tworzy szansę wspólnych działań wychowawczych w promowaniu zdrowia. Naszym zadaniem będzie wzajemne wspieranie się i wspomaganie w doskonaleniu osobowości dziecka. Dostarczona wiedza dzieciom z zakresu promocji zdrowia wyposaża je w podstawy dbania o własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEM PROGRAMU

Jest poszerzenie zakresu realizowanych treści z edukacji zdrowotnej. Opracowałam go wykorzystując wiadomości zdobyte na szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

 

CEL NADRZĘDNY: 

 

Zapewnienie takich warunków, aby wykształcić u dzieci nawyki higieniczne, umiejętności pro-zdrowotnych zachowań oraz poszanowania zdrowia własnego i innych

 

 

CELE GŁÓWNE;

 

 • Dostrzeganie roli zdrowia w życiu człowieka
 • Wykształcenie u dzieci właściwego stosunku do zdrowia
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w grach, zabawach ruchowych, gimnastyce

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

Dziecko przedszkolne:

 

 • ma poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie
 • zna podstawowe zasady ochrony zdrowia
 • posiada nawyki higieniczno-kulturalne – prawidłowo korzysta ze wszystkich przyborów do mycia
 • wykazuje przyjazny stosunek do zdrowia
 • stosuje zasadę; w zdrowym ciele zdrowy duch
 • preferuje aktywne formy wypoczynku
 • rozumie, iż aktywność fizyczna jest jednym z warunków zdrowego życia
 • rozumie konieczność stosowania profilaktyki ochronnej
 • potrafi dokonać wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody i pory roku
 • rozumie szkodliwości działania dymu papierosowego
 • przestrzega zasady ruchu drogowego
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych i chorych

 

 

 

 

 

 

 

W przedszkolu, w którym pracuję stosowane metody prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć. Metody przenikają się wzajemnie. Przy realizacji programu promocja zdrowia dominować będą metody twórcze, które wzbogacają doświadczenia dziecka, metody podające, które oddziałują na świadomość dziecka, metody oglądowe oparte na pokazie i obserwacji, metody problemowe - dzięki, którym dziecko odkrywa nowe wiadomości podczas rozwiązywania problemów i samodzielnego poszukiwania (burza mózgów), metody praktyczne, które pomagają sprawdzić wiadomości w praktyce.

 

 

Mam nadzieję, iż opracowany przeze mnie program pomoże dzieciom, rodzicom, oraz personelowi przedszkola zrozumieć konieczność dbania o zdrowie. Sprawi, iż dzieci będą miały dobre samopoczucie. Nauczy jak rozwiązywać takie problemy jak stres, agresja, niewłaściwe odżywianie, niską aktywność ruchową. Oraz nauczy współdziałać dzieci zdrowe z dziećmi o obniżonej normie intelektualnej i fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZDROWE I BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW

HIGIENICZNO KULTURALNYCH

 

 

ZADANIA-TREŚCI

 

METODY

Procedura osiągania celów

 

 

EFEKTY

Przewidywane efekty

Wpajanie dzieciom zasad dbania o czystość oraz umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole:

 • Nabywanie umiejętności mycia rąk
 • Nabywanie umiejętności mycia zębów
 • Samodzielnie korzysta z toalety
 • Rozumie konieczność mycia rąk po wyjściu z toalety, po zabawach na dogoterapii, na podwórku
 • Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków
 • Nakrywa do stołu i sprząta po sobie
 • Odpowiednie posługiwanie się sztućcami
 • Odpowiednie zachowanie się podczas posiłków
 • Dbanie o estetykę podczas jedzenia
 • Spożywanie zdrowego jedzenia; warzywa, owoce, nabiał
 • Rozumie znaczenie zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy

 

 

 

 

 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • Dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
 • Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

 

 • Wdrażanie do higienicznego trybu życia poprzez przebywanie na świeżym powietrzu
 • Odpowiednie ubieranie się i zachowanie w zależności od pogody i pory roku

 

 

 

 

-treści realizowane podczas programowych zajęć;

oprócz tego:

-pokaz właściwego mycia zębów

-metoda przykładu

-gazetka dla rodziców

 

 

 

 

 

-pokaz właściwego zachowania się przy stole

 

 

 

-pokaz właściwego sposobu posługiwania się sztućcami

 

 

-używanie serwetek podczas jedzenia

 

-historyjka obrazkowa „Zdrowe odżywianie”

-piramida posiłków – samodzielne wykonywanie piramidy zdrowych posiłków

-wykonywanie sałatki owocowej, warzywnej

 

 

 

 

 

 

 

-rozbieranie się i ubieranie przed i po ćwiczeniach gimnastycznych

-ubieranie się przed wyjściem na podwórko

 

 

 

 

-zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, parku

-bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych, pogadanka

- historyjka obrazkowa „Cztery pory roku”

 

 

 

 • Dziecko potrafi poprawnie umyć i wytrzeć ręce

 

 • Potrafi samodzielnie myć zęby

 

 • Umie samodzielnie korzystać z toalety
 • Wie, iż należy myć ręce po wyjściu z toalety, po zajęciach z dogoterapii, po powrocie z podwórka
 • Wie, iż należy dbać o higienę osobistą
 • Potrafi spożywać posiłek w spokoju
 • Potrafi nakryć stół a po posiłku posprzątać po sobie i kolegach
 • Prawidłowo posługuje się sztućcami używając noża i widelca
 • Wie, iż podczas posiłków się nie rozmawia
 • Potrafi jeść estetycznie, nie nakłada sobie zbyt dużych porcji, potrafi samodzielnie zrobić sobie kanapkę
 • Rozumie konieczność spożywania warzyw i owoców, potrafi sporządzić sałatkę owocową bezpiecznie posługując się tarką
 • Wie, co należy jeść, aby być zdrowym
 • Wie, iż picie mleka zmniejsza ryzyko zachorowania

 

 • Potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać
 • Potrafi zadbać o swój wygląd
 • Wie jak ułożyć ubrania na krzesełku, aby utrzymać porządek w swoim otoczeniu

 

 

 • Rozumie korzyści, jakie wynikają z przebywania na świeżym powietrzu
 • Wie jak należy się ubrać (w zależności od pogody)

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

 

 • Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach
 • Kształcenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami
 • Zadowolenie pozytywnego obrazu własnego „ja”-zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa
 • Porozumiewanie się i komunikowanie się
 • Wyrażanie różnych stanów emocjonalnych, poznanie nastrojów w grupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Integrowanie się ze środowiskiem
 • Współpraca z rodzicami oraz instytucjami społecznymi

 

 • Udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu zarówno latem jak i zimą
 • Organizowanie spartakiad sportowych z uwzględnieniem pór roku
 • Halowe mistrzostwa piłki nożnej
 • Właściwe odnoszenie się do dzieci sprawnych inaczej

 

 • Wyrabianie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości

 

 • Wyjazdy na basen kryty-nauka pływania

-metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne, elementy metod M.A Kniessów

-ćwiczenia w parach, w małych grupach lub zespołach.

-elementy pedagogiki zabawy

 

-ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu (elementy metody W.Sherborne, pedagogiki zabawy, K.Orffa, M.A.Kniessów

-wykorzystanie zajęć z elementami dramy i pantomimy, ruch twórczy przy muzyce-metoda R.Labana

-wyrażanie i określanie nastrojów za pomocą gestu, symbolu, muzyki, instrumentów oraz różnych rekwizytów

-prezentowanie ilustracji, na których twarze wyrażają różne uczucia, nazywanie tych uczuć

-wykonywanie „instrumentów” do ćwiczeń metodą M.A.Kniessów

 

 

 

- tańce regionalne i europejskie

-udział we wspólnych imprezach – Dzień matki, dzień babci i dziadka, festyny rodzinne

-organizowanie i udział w Powiatowym Przeglądzie: z Piosenką i Tańcem po Europie

 

- spartakiady sportowe, konkursy międzygrupowe, konkursy międzyprzedszkolne

-zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego

 

 

 

-udział w międzyprzedszkolnym turnieju piłki nożnej

-udział w olimpiadzie integracyjnej

 

 

-wycieczki po najbliższej okolicy, wycieczki autokarowe

-wycieczka rowerowa z rodzicami

 

 

-tygodniowe wyjazdy na basen, spotkania z ratownikiem wodnym, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się na basenie

 

 • Umie zgodnie współdziałać z partnerem
 • Potrafi nawiązać bliskie kontakty z rówieśnikami
 • Zna swoje i innych możliwości i ograniczenia
 • Ma inwencję twórczą, potrafi współdziałać w grupie
 • Chętnie uczestniczy w zabawach i udział w nich sprawia mu radość
 • Potrafi łatwiej nawiązać kontakt z innymi i czuje się swobodnie w grupie, ma poczucie bezpieczeństwa
 • Potrafi dokonać samooceny
 • Potrafi ruchem odtworzyć dowolną czynność, stany emocjonalne, ruchem ciała odtworzyć obrazy i kształty, ilustruje ruchem rytm
 • Dziecko potrafi wyrazić za pomocą gestów, mimiki twarzy i ruchów ciała swoje nastroje i uczucia

 

 • Dziecko potrafi śpiewać i tańczyć, bawić się z dorosłymi
 • Potrafi włączyć dorosłych do wspólnej zabawy, stosuje formy grzecznościowe

 

 • Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

 

 • Rozumie zasadę, że raz się wygrywa, inność raz przegrywa-ważna jest zabawa

 

 

 • Akceptuje inność dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie
 • Rozumie potrzebę pomagania dzieciom mniej sprawnym

 

 

 

 • Dziecko wie jak należy zachować się bezpiecznie na basenie, jak korzystać z uroków kąpieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

 

         ZADANIA-TREŚCI                                                METODY                                                             EFEKTY

                                                                       Procedura osiągania celów                                       PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

Wdrażanie do higienicznego trybu życia poprzez:

 • Rozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie poprzez unikanie przebywania w pomieszczeniach zadymionych, nie wietrzonych itp.

 

 • Rozumie konieczność dbania o zdrowe środowisko

 

 

 

 • Zwracanie uwagi na symbole ekologiczne umieszczone na opakowaniach

 

 • Rozumie konieczność przestrzegania zakazu zbierania nieznanych owoców i grzybów

 

 

 • Zna zasady racjonalnego odżywiania
 • Wie o konieczności spożywania urozmaiconych potraw

 

 

 

 

 • Dostrzega potrzebę badań profilaktycznych
 • Zna potrzebę stosowania szczepień
 • Poznanie zawodu lekarza, pielęgniarki, higienistki, aptekarza
 • Rozumie potrzebę wykonywania zaleceń lekarzy
 • Zwracanie uwagi na przyjmowanie prawidłowej postawy w ciągu całego dnia
 • Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego
 • Hartowanie jako czynnik zapobiegania chorobom
 • Zapobieganie infekcji i stosunek do choroby

 

 

 

-pogadanki, rozmowy przy obrazkach,

-realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

 

 

 

- Wycieczka na ruchliwe skrzyżowanie w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących zanieczyszczenia powietrza

 

 

-zabawa graficzna „Czy znasz te znaki”

-wykonanie z odpadów ekologicznych „Ekoludka”

-rozwiązywanie zagadek opisowych i słownych

 

-rozmowy przy obrazkach

-wykonywanie z kolorowego papieru grzybów jadalnych

 

 

 

-konkurs międzygrupowy nt zdrowego odżywiania – przygotowania „zdrowego dania” – pomoc rodziców w wykonaniu tego dania

-spożywanie surowych owoców i ich dokładne mycie przed spożyciem

-samodzielne robienie sałatek, surówek, kompotów

 

 

 

-wycieczka do ośrodka zdrowia

-konkurs plastyczny

-urządzenie kącika lekarskiego w Sali

-zabawy tematyczne

-spotkanie z higienistką

 

 

 

 

 

-korzystanie z porad nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, rehabilitanta,

udział w pokazie ćwiczeń

 

 

-zachęcanie do mycia zimną wodą

-wychodzenie na podwórko bez względu na pogodę

-historyjka obrazkowa „Miś Uszatek’

 

 

 

 

 • Rozumie konieczność wietrzenia pomieszczeń
 • Wie jak należy dbać o swoje zdrowie
 • Zna skutki palenia papierosów i picia alkoholu

 

 • Dziecko zna przyczyny zanieczyszczenia powietrza poprzez środki lokomocji, wie w jaki sposób można zmniejszyć ilość wydalanych spalin
 • Dziecko zna symbole ekologiczne, potrafi je narysować i odszukać na różnych opakowaniach
 • Potrafi przeanalizować treść zagadki i podać jej rozwiązanie

 

 • Dziecko zna grzyby trujące i jadalne
 • Potrafi wskazać wybrane grzyby trujące i jadalne

 

 • Wie co należy jeść aby być zdrowym

 

 • Rozumie konieczność mycia owoców i warzyw przed jedzeniem
 • Potrafi wykonać sałatkę warzywną z pomocą dorosłych

 

 

 

 • Rozumie potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza, oraz potrzebę wykonywania zaleceń lekarza

 

 

 • Właściwie zachowuje się podczas badań lekarskich i szczepień

 

 

 

 • Potrafi przyjąć prawidłową postawę ciała
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia wskazane przez rehabilitanta, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

 

 • Dziecko wie, iż harowanie się uodparnia go na choroby
 • Wie, iż należy zasłaniać usta kiedy się kaszle lub kicha

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W ŻYCIU CODZIENNYM

 

          ZADANIA-TREŚCI                                             METODY                                                               EFEKTY

                                                                         –procedura osiągania celów                                   przewidywane efekty

Bezpieczne poruszanie się po przedszkolu, oraz korzystanie z zabawek i sprzętu zgodnie z zasadami bhp:

 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w sali
 • Ostrożnie i uważnie porusza się po Sali i innych pomieszczeniach przedszkola
 • Bezpiecznie korzysta z zabawek i sprzętu znajdującego się w przedszkolu
 • Właściwie używa sprzęty i znajdujące się w sali, sali gimnastycznej, na terenie przedszkola
 • Przestrzega ustalonych zasad poruszania się po przedszkolu
 • Bezpiecznie korzysta z urządzeń terenowych
 • Przestrzega zakazu samowolnego oddalania się od grupy
 • Zachowuje ostrożność wobec nieznanych rzeczy
 • Konsekwentnie przestrzega zakazu manipulowania urządzeniami elektrycznymi
 • Zna zasady właściwego zachowania się podczas burzy
 • Przestrzega zakazu zabawy zapałkami, gazem

 

 

 

 

 

-opracowanie kodeksu bezpiecznego korzystania z sali

 

 

 

-obrazkowa instrukcja obsługi korzystania ze sprzętu

 

 

-pokaz właściwego użytkowania przyborów do gimnastyki

 

 

 

 

 

-pogadanka na temat bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu

 

 

 

 

 

-projekcja filmu edukacyjnego nt urządzeń elektrycznych

 

 

 

 

 

 

 

 • Zna zasady bezpiecznej zabawy w Sali

 

 • Potrafi bezpiecznie się bawić

 

 

 • Zna zasady korzystania ze sprzętu i zabawek zgodnie z ustalonymi regułami bezpieczeństwa

 

 

 • Potrafi właściwie używać sprzęt znajdujący się w Sali i innych pomieszczeniach przedszkola, do których ma dostęp

 

 

 • Wie jak bezpiecznie korzystać z urządzeń terenowych

 

 

 

 

 

 • Wie, iż nie należy bawić się urządzeniami elektrycznymi

 

 • Zna zasady postępowania w trakcie burzy

 

 • Wie, iż nie należy bawić się zapałkami, ani sprzętami do zapalania gazu
 • Rozumie niebezpieczeństwa wynikające z tego
 • Pierwsza pomoc-znajomość zagadnień związanych umiejętność udzielaniem pierwszej pomocy
 • Wezwanie pogotowia
 • Wezwanie policji
 • Wezwanie straży pożarnej
 • Znajomość postępowania w razie pożaru

 

 

 • Postępowanie w razie ataku psa

 

 

 • Tamowanie krwotoku
 • Postępowanie z poszkodowanym w razie złamania kończyn
 • Udzielanie pierwszej pomocy, gdy traci się przytomność
 • Czynności w trakcie poparzenia
 • Obce ciało w oku
 • Ukłucie owada
 • Krwawienie z nosa
 • Posiada umiejętność przeciwdziałania marznięciu
 • Przestrzega zakazu wykorzystywania w zabawach lekarstw lub innych środków

 

 

 

 

- spotkanie z ratownikiem medycznym –

 

 

 

-akcja ewakuacyjna w przedszkolu, przeprowadzenie próbnych alarmów

-pokazy strażackie w ogrodzie przedszkolnym

-wycieczka do remizy Straży Pożarnej

-opowiadanie „Jak Wojtek został strażakiem”

 

 

- historyjka obrazkowa dotycząca zasad zachowania się podczas ataku psa

 

 

 

-plansze przedstawiające prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy

 

-pogadanka z higienistką, pielęgniarką

-opowiadanie nauczycielki połączone z pokazem ilustracji

 • Zna zasady udzielania pierwszej pomocy

 

 

 • Potrafi wezwać pogotowie, zna numer alarmowy i sam zadzwonić

 

 

 • Zna zasady postępowania i zachowania się w trakcie pożaru

 

 • Dziecko wie, iż należy przyjąć pozycję żółwika podczas ataku psa

 

 • Wie jak należy się zachować kiedy spotyka obce zwierzęta

 

 • Zna zakaz kładzenia się podczas krwotoku
 • Zna zasady postępowania z poszkodowanym w razie złamania, wie, iż należy unieruchomić kończynę

 

 • Wie, iż w trakcie poparzenia należy ranę polać zimną wodą

 

 • Rozumie, ze sam nie może zażywać lekarstw

 

 • Wie co należy robić, aby nie dopuścić do marznięcia kończyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK NA DRODZE

 

 

        ZADANIA-TREŚCI                                      METODY                                                                EFEKTY

                                                                    Procedura osiągania celów                                     PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

Poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad poruszania się po drogach:

 • zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
 •  zasady ruchu drogowego
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu

 

 • Wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc
 • Potrafi prawidłowo „odczytać” sygnalizację świetlną
 • Rozumie niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych
 • Zna  numery alarmowe na policję
 • Wdrażanie do udziału w różnych konkursach i spotkaniach związanych z bezpieczeństwem: (spotkanie z policjantem – Sznupek)
 • Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi i unika ich
 • Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu
 • Ma rozeznanie gdzie można się bezpiecznie bawić a gdzie nie

 

 

 

- spotkanie z policjantem

 

- wycieczka na posterunek policji

- wycieczka po okolicy-poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego

-wykonywanie znaków drogowych

-zabawy klockami ruchu drogowego, ustawianie sygnalizacji świetlnej

-zabawa dydaktyczna „Ruch uliczny”

 

-zabawy telefonem z próbą wybierania numerów alarmowych

 

 

 

-wykonywanie sygnalizatora świetlnego

-nauka piosenki „Uliczne sygnały”

 

 

- rozmowy przy obrazkach

-burza mózgów nt zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych

 

- spotkanie z policjantami prewencji w Katowicach– zabawy ze Sznurkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-historyjka obrazkowa „Koledzy”

 

 

 

 • Potrafi poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się na drodze
 • Zna rolę pasów i świateł w ruchu drogowym
 • Wie jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
 • Wie, iż należy przestrzegać zasady ruchu drogowego
 • Zna znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej
 • Rozumie, że niektóre znaki sygnalizują treści umowne

 

 

 

 

 • Wie jaki jest numer z telefonu stacjonarnego i komórkowego na policję, potrafi zadzwonić
 • Umie poprosić o pomoc w sytuacji zagrożenia

 

 • Rozumie zakaz zabawy w pobliżu jezdni
 • Wie, iż należy poruszać się pod opieką osoby dorosłej
 • Chętnie uczestniczy w zabawach, konkursach dotyczących zasad bezpieczeństwa
 • Posiada wiadomości nt bezpieczeństwa

 

 • Dostrzega sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze
 • Potrafi wiązać przyczyny i skutki wg chronologii zdarzeń

 

 • Potrafi przewidzieć skutki zabaw w miejscach niedozwolonych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING:

 • Obserwacja zajęć i zabaw
 • Atrakcyjność dobranych tematów dla dzieci
 • Stosowane formy współpracy z rodzicami; znajomość środowiska rodzinnego dziecka

 

EWALUACJA PROGRAMU:

 

 • Ankieta dla nauczycieli,
 • Ankieta dla rodziców
 • Kwestionariusz obserwacji
 • Karty sprawdzające korelacje planów pracy z programem zdrowotnym
 • Obserwacja zajęć-arkusze obserwacji zajęć

 

 

REALIZACJA PROGRAMU:

 • Przedstawienie wyników na radzie pedagogicznej
 • Opis skuteczności zastosowanego programu na koniec roku szkolnego poprzez analizę ankiet dla rodziców, dla nauczycieli, kwestionariuszy obserwacji zajęć
 • Sporządzenie raportu
 • Wnioski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

 

Głównym źródłem wiedzy dziecka są jego doświadczenia, będące wynikiem jego poznawczej i twórczej aktywności.

Poprzez realizację niniejszego programu chciałabym zachęcić dzieci do poznania  i zrozumienia, iż zdrowie jest najcenniejszym darem, który mamy i o który należy dbać. Zdrowie traktowane jest jako wartość, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje, potrzeby, zainteresowania oraz radzić sobie w środowisku. Zdrowie jest warunkiem codziennego życia a nie jego celem.

Mam nadzieję, iż realizując ten program hasło; Promocja zdrowia nie będzie tylko pustym słowem, ale każdy będzie miał świadomość tego co ono oznacza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA:

 

 

 1. Studzińska M.; Dziecko przedszkolne poznaje przyrodę ożywioną
 2. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnysza M.; Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wzmaganiu rozwoju dziecka
 3. Balcerek-Kałek A.: Budowanie szkolnych programów profilaktycznych
 4. Wojnarowska B.; Promocja zdrowia
 5. Karski J.B.; Aktualne kierunki działań i rozwoju promocji zdrowia
 6. Królikowski ; Projekt edukacyjny
 7. Brudnik E. ; Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
 8. Frątczakowie E.J. ; Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych
 9. Franczyk A., Krajeńska K., Skorupa J.; Animaloterapia
 10. Fox E., Garbert J.; Mój podręcznik pierwszej pomocy
 11. Mikołajczak A.,; Pierwsza pomoc
 12. Jaworska R.,; Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat

 

Czasopisma:

  • Bliżej Przedszkola
  • Niezbędnik dyrektora przedszkola

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć