Nawigacja

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia z psychologiem Zajęcia z logopedą Zajęcia z rehabilitantem Zajęcia z tyflopedagogiem Zajęcia z surdopedagogiem Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia specjalistyczne

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz środowisku społecznym.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności:

1. z niepełnosprawności

2. niedostosowania społecznego

3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4. z zaburzeń zachowania lub emocji

5. ze szczególnych uzdolnień

6. ze specyficznych trudności w uczeniu się

7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych

8. z choroby przewlekłej

9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

10. z niepowoedzeń edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogicznaudzielana w przedszkolu, szkole i placóce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodzicó i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejetności wychowawczych w celu zwiekszenia efektywności pomocy udzielanej uczniom

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć