Nawigacja

Co to jest integracja Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Grupa wsparcia

Integracja

Co to jest integracja

 

Pojecie integracja ma wielorakie znaczenie. W ogólnym rozumieniu jest to „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny stosunek tego procesu, wyrażający się w powstaniu jakiegoś systemu społecznego” (Słownik wyrazów obcych). Inaczej jest to scalanie, tworzenie całości z części.

W przedszkolu integracja polega na pełnym uczestnictwie dzieci niepełnosprawnych w „życiu przedszkola”. Poprzez wspólne zabawy dzieci zdrowych i „sprawnych inaczej” mogą rozwijać się, poznawać siebie, uczyć się wzajemnej tolerancji i akceptacji. To w przedszkolu dzieci mają okazję, aby w sposób naturalny nauczyć się właściwego stosunku do niepełnosprawnych.

Celem integracji jest:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 • rozwijanie zrozumienia dla innych zachowań, dostrzeganie pozytywnych stron dzieci sprawnych inaczej
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się
 • rozwijanie twórczych możliwości w różnych dziedzinach z wykorzystaniem indywidualnych zdolności
 • działanie na rzecz innych z głównym naciskiem na współdziałanie, pomoc innym w pokonywaniu trudności
 • przygotowanie do zgodnego i swobodnego życia w grupie, funkcjonowania w życiu społecznym i kulturalnym
 • kształtowanie umiejętności słuchania innych, rozumienia ich
 • rezygnowanie z postawy egoistycznej na korzyść dostrzegania potrzeb drugiego człowieka
 • wyrabianie odporności psychicznej, umiejętności wygrywania i przegrywania

         Z problemem niepełnosprawności spotkaliśmy się także w naszym przedszkolu, dlatego w 2004 roku powstał pierwszy oddział integracyjny a w roku następnym drugi. Grupy integracyjne liczą 20 dzieci w tym do 5 dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. W grupach integracyjnych pracuje 2 nauczycieli. Nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog) odpowiedzialny jest za dostosowanie treści i metod nauczania do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne metody i formy, które rozwijają zainteresowania dzieci, zaspokajają jego potrzeby poznawcze, rozwijają umiejętność współdziałania i współpracy, kształtują poczucie odpowiedzialności.

Najważniejszą i dominującą formą jest - zabawa. Każde dziecko, także niepełnosprawne poprzez zabawę rozwija swoje zdolności emocjonalne, umysłowe i społeczne.

Dzieci sprawne inaczej mają opracowane  indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, w których treści oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Indywidualizacja działań powoduje wyrównanie szans dla dzieci niepełnosprawnych przy równoczesnym wspomaganiu dzieci zdrowych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć