Nawigacja

Ogłoszenia Dokumenty do pobrania

Rekrutacja 2018/2019

Ogłoszenia

13.04.2018r.

 

Rekrutacja do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I- szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny, na rok szkolny 2018/2019.

Podstawa prawna:  

  • Art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ustawy przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • Art. 131 ust.1-4 oraz art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

 

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r.

 

Zarządzenie  Nr 1/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2018/2019.

 

II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I-szych publicznych szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 stycznia 2018 r.

 

Zarządzenie  Nr 2/18

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny na rok szkolny 2018/2019.

 

 

III. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

1)     Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych

 

Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:

„1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

 

Uchwała Nr XXXV/392/17

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia  28 kwietnia 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 
 

2)     Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych 

Zgodnie  z zapisami art. 133 ust.1-3 UPO:

„1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.

3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.”

 

Uchwała Nr XXXIII/369/17

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia  24 lutego 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

 

Zapisami ww. uchwał organ prowadzący- kryteriom, o których mowa przyznał określoną liczbę punktów oraz określił dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Link w sprawie rekrutacji - strona UGiM

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-funkcjonujacych-przy-szkolach-podstawowych-klas-i-szych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-i-miasto-czerwionka-leszczyny-na-rok-szkolny-2017-2018&high_contrast=1&high_contrast=1

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć