Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2020/2021

 


Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) ustalam następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:


1.    Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2.    Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3.    Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
4.    Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5.    Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

 

 

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

1)    w zakresie kontroli:

a)    w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych:
    „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach”;

b)    w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych:
    „Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

c)    w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych:
    „Zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”;

d)    w szkołach ponadpodstawowych:
    „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”;

e)    w niepublicznych szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach z branży opieki zdrowotnej:
    „Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej”;

f)    w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych:
    „Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych”.


2)    w zakresie ewaluacji:

Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a)    w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:
    „Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
    „Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”;

b)    w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – w zakresie wymagań:
    „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;
    „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

c)    w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – w zakresie wymagań:
    „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”;
    „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

d)    w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań:
    „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
    „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”;

e)    w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych – w zakresie wymagań:
    „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”;
    „Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi”.

Ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym).


3)    w zakresie monitorowania:

a)    we wszystkich typach szkół:
    „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”;


b)    w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych:
    „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce”;

c)    w przedszkolach:
    „Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”;

d)    w branżowej szkole II stopnia:
    „Organizacja kształcenia w branżowej szkole II stopnia”;

e)    we wszystkich typach szkół:
    „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych”.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
    ul. Jana Pawła II 18
    44-230 Czerwionka-Leszczyny
  • 324312040

Galeria zdjęć