Nawigacja

Profil przedszkola Historia przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Procedura monitorowania weiść do przedszkola Ramowy Rozkład Dnia - grupy dopołudniowe Ramowy Rozkład Dnia - grupy popołudniowe Kalendarz Roku Szkonego 2020/2021 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Regulamin działania elektronicznego systemu rejestracji godzin pobytu dziecka w przedszkolu Prawa dziecka Prawa i obowiązki Rodziców Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

O przedszkolu

Koncepcja pracy przedszkola

 

 

KONCEPCJA PRACY

 

Przedszkola Nr  10 im. Juliana Tuwima

w Czerwionce-Leszczynach


 Misja przedszkola

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

 

Promuje dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości europejskiej, regionalnej i narodowej – rozumie pojęcie Europy jako wspólnoty państw, interesuje się życiem i kulturą ludzi żyjących w krajach europejskich, rozumie pojęcie Polak ma poczucie tożsamości narodowej. Rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła, tolerancji, wzajemnej akceptacji dzieci zdrowych i chorych – wie, że na świecie są nie tylko dzieci zdrowe, ale także takie, które potrzebują naszej pomocy, potrafi zachować się życzliwie w stosunku do innych dzieci (sprawnych inaczej). Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

Nasze hasło to:

 „Nasze Przedszkole przedszkolem europejskim, w którym dzieci poznają tradycje i obyczaje regionu, akceptują kulturę innych narodów, preferują zdrowy tryb życia oraz jest otwarte na potrzeby wychowanków pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Dzieci są tolerancyjnymi podróżnikami odkrywającymi nieznane kraje, poznają różne kultury i potrafią zaakceptować „inność’ innych dzieci. Każdy dzień jest nową przygodą”.

 

 

 1. Wizja Przedszkola

 

 • ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: psychologa, rehabilitanta, logopedę, surdologopedę, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga,  terapeutę specjalistę w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, edukacji, promocji zdrowia i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu, prowadzeniu obserwacji przyrodniczych oraz praktykowaniu w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

 

 • ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: zdrowotnym, przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej oraz przekazuje dzieciom spójne i zrozumiałe dla nich informacje dotyczące zdrowia i zachowań z nim związanych.  Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach  z rodzicami.

 

 • KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

 • metodę projektu,
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • techniki twórczego myślenia.

 

 • WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu. Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności. Prowadzą edukacje prozdrowotną i promocję zdrowia. Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.  Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem  a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Edukują rodziców w zakresie dbałości o zdrowie własne i zdrowie ich dzieci, uświadamiają wartość zdrowia dla nich samych i ich dzieci, identyfikują czynniki związane ze stylem życia, które wpływają na zdrowie. Zachęcają rodziców do podejmowania korzystnych dla zdrowia zmian w ich stylu życia.   Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

 

 • PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 

 

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

Nasze Przedszkole

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska

 

MAC

 

2.

Ja pogodny i mądry przedszkolak

Rada pedagogiczna

P-la Nr 10

 

Program własny

 

3

Kochaj Śląską ziemię

Izabela Gendarz

Program własny

 

4.

Zdrowy i bezpieczny przedszkolak

Izabela Piksa

Program własny

 

5.

Przedszkolak Europejczykiem

Gabriela Grochla

 

Program własny

 

6.

Dziecko twórcą i artystą

Danuta Szmandra

Program własny

 

7.

W rytmie czterech pór roku-Ćwiczenia i zabawy ortofoniczne usprawniające mowę dziecka

Krystyna Falkiewicz

 

Innowacja pedagogiczna

 

8.

Integracja grupy

Gabriela Kulesa

Program własny

 

9

Taniec uczy i bawi

Aleksandra Cieślik

program własny

 

10

Majsterkowicze

Monika Koza

program własny

 

11

Happy Kindergarden

Monika Koza, Natalia Grochla, Aleksandra Łapińska

program własny

 

12

W krainie bajek i baśni

Natalia Grochla

program własny

 

13

Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Przez wspólne zabawy do prawidłowej postawy

Anna Bednarek

program własny

 

 

 • TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Placówka ma swoje imię, logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Akcja „Sprzątanie świata”,
 • Europejski Dzień języków
 • Akademia Małego Przedszkolaka
 • Urodziny patrona – Juliana Tuwima
 • Powiatowy przegląd „Z piosenką i tańcem przez świat”
 • Tydzień Kultury Śląskiej połączony z Dniem Ojca - grudzień
 • Akcja „Szlachetna paczka”
 • spotkania wigilijne przy choince,
 • bal karnawałowy – środowiskowy
 • zabawa karnawałowa dla rodziców
 • pomoc dla Afryki – nasiona, zabawki dla Zambii
 • Akcja Cała Polska czyta dzieciom
 • Biesiada z Babcią i Dziadkiem,
 • Dzień Ziemi
 • Śląskie śpiewanie
 • Mała Karolinka
 • Quiz wiedzy o języku angielskim
 • Dzień Dziecka – Dzień Sportu
 • Święto Rodziny – festyn rodzinny - czerwiec
 • Powiatowy Przegląd Recytatorski „ Wiersze Juliana Tuwima”

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, fcebook, a także gadżety, m.in. koszulki z logo, zakładki do książek, foldery przedszkola, książki  o przedszkolu

 

 

 • SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

 

 

 

 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA:

 

 • nauczyciele i pracownicy przedszkola zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W przedszkolu panuje pogodna atmosfera a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci
 • przedszkole promuje zdrowy styl życia, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola
 • przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu wychowania i opieki
 • jakość programów wychowania przedszkolnego wspomaga osobowy, intelektualny i społeczny rozwój dziecka
 • przedszkole zapewnia dzieciom pełną realizację treści edukacyjnych ujętych w podstawie programowej a organizacja procesu kształcenia stwarza każdemu dziecku szansę rozwoju oraz osiąga się cele edukacyjne i realizuje treści programowe
 • przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 

Pragniemy, aby naszą działalność odzwierciedlały słowa Haddinga Carter:

 

 „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, druga skrzydła”

 

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

 

NA LATA 2019–2024:

 

 

 

 

 1. Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Promocja zdrowia
 3. Edukacja Europejska, Edukacja Zdrowotna, Edukacja literacka
 4. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z promocją zdrowia
 5. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami

 

 

 

Opracowane przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 10 im.Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach

 

 

Czerwionka-Leszczyny, 15.09.2019r.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • 324312040

Galeria zdjęć